Tom Wieselblad, uttagen till landslaget

Du har blivit uttagen till landslaget för att köra Nordiska mästerskapen, första landslagsuppdraget för dig?

Japp!

Hade du räknat med att bli uttagen?

Ja, det hade jag väl. Nu vet jag inte exakt hur många som tas ut till Nordiska för att representera blågult, men medaljörerna från SM känns logiska att ta ut. Vi gubbar tävlar inte så ofta.

Vilka andra är det som åker?

Vet inte faktiskt, men utöver de som tävlar i landslagsdräkterna kommer säkert en del att köra för sina enskilda klubbar också.

Kommer ni bo hela landslaget ihop?

Jag och min familj kommer att bo på Scandic i Hamar och misstänker att andra hittar dit också.

Vad har ni för backup med mekaniker mm?

Jag har min 3-årige son Noah med mig som är ungefär lika händig som jag är. Vi får se till att röra cykeln så lite som möjligt.

Du har kollat på bankartan, något för dig?

Jag slipper en 180-graders vändpunkt! Det är en bra början, för där brukar jag nästan alltid tappa någon sekund. Banans enda egentliga svårighet består av en stigning på cirka 100 höjdmeter fördelade på några kilometer efter halva sträckan. Så det är som vanligt viktigt att inte gå ut för hårt, utan att försöka hitta en bra rytm och ha krafter kvar till backen där man annars kan tappa viktig tid om man öppnat för snabbt.

Har du någon koll på dina nordiska konkurrenter?

Nej, ingen alls. Det ska bli roligt att se vilken klass startfältet håller.

Har du hunnit sätta någon målsättning?

Lite svårt just för att jag inte vet hur bra motståndet blir, men att sikta på medalj fungerade ju på SM, så jag gör det nu också.

Hur ser upplägget ut träningsmässigt inför NM?

Det är omöjligt att bibehålla formtoppen från SM i sex veckor framåt med min träningsbakgrund, eller över huvud taget för den delen, men jag tränar på med sweet spot och tröskel just nu och skruvar upp intensiteten de sista två veckorna. Sen får jag bara hoppas att det räcker. Och att jag förblir frisk.

Kommer du trimma Teschen något innan?

Nej, den är snabb nog i sitt nuvarande skick. Klart det vore kul med Di2 och effektmätare på cykeln, men jag får förlita mig på känslan i stället.

Till sist önskar jag dig lycka till och hoppas du får ytterligare en guldmedalj i år.

Tack så mycket för det!

 

English Translation:

You have been awarded the national team to drive the Nordic Championships, the first national team assignment for you?

Yep!

Did you expect to be taken out?

Yes, I did. Now I do not know exactly how many are taken to Nordiska to represent blue-yellow, but the mediators from SM feel logical to take out. We guys do not compete so often.

Who else is going?

Do not really know, but in addition to those who compete in the national costumes, there will certainly be a lot to run for their individual clubs as well.

Will you live the whole national team together?

Me and my family will stay at Scandic in Hamar and suspect that others will find it as well.

What do you have for backup with mechanics etc.?

I have my 3 year old son Noah with me, which is about as handsome as I am. We must make sure that the bike is as small as possible.

You have looked at the bank card, something for you?

I do not have a 180-degree turning point! It’s a good start, because for that I usually almost lose a second. The only real difficulty of the course consists of an increase of about 100 meters, distributed a few kilometers after halfway. So it’s usually important not to go too hard without trying to find a good rhythm and having the strength left to the back where you can lose important time if you opened too fast.

Do you have a look at your Nordic competitors?

No, nobody at all. It will be fun to see what class the starting field holds.

Have you ever set any goals?

A little hard just because I do not know how good the resistance will be, but aiming for medal worked on SM, so I do it now too.

What does the layout look like in NM?

It is impossible to maintain the shape peak from SM for six weeks in advance with my training background, or mostly for that part, but I’m practicing with sweet spot and threshold right now and screwing up the intensity of the last two weeks. Then I just hope that’s enough. And that I stay healthy.

Will you trim Teschen something before?

No, it’s fast enough in its current state. Obviously, it would be fun with Di2 and power meters on the bike, but I can rely on the feeling instead.

Sponsor Tom with some new gadgets for NM.

 

Lastly, I wish you good luck and hope you will receive another gold medal this year.

Thank you so much for that!