Sveriges Jacky Durand kör Vättern imorgon

Ryktet säger att du ska åka Vätternrundan, stämmer det?

Jo, det ska tydligen vara så.

Men är inte en motionstävling som du sagt att du aldrig ska köra?

Aldrig påstått att jag ska köra runt hela heller.

Kommer du tejpa bananer på ramen?

Jag har kollat på lite olika lösningar och testat under veckan, men det lutar åt att det blir tejp. Testade bland annat att knyta fast dem med fiskelina i hjälmen, men det fungerade inte så bra.

Ok, lite seriöst, varför har du valt den uppladdningen inför SM?

Seriöst!? Har du inte varit det innan? Vad det gäller uppladdningen så finns det inte så många alternativ, då laget inte har några tävlingar, sedan finns det inte finns några andra att köra i detta land. Så varför inte köra en elitklass på Vättern till nästa år, om folk ändå ska åka snabbt?

Förra året led du fortfarande lite av den enorma kraschen du var med om, hur mycket bättre är du i år?

Lite fler lopp i benen, samt kunnat träna bättre. Men största skillnaden är nog att jag har tänder nu, så jag kan äta. Hört att det är fördel att få i sig energi, om man ska cykla långt.

Hur långt kommer det räcka?

Det får vi se, förmodligen kommer jag runt.

Blir det både tempo och linje?

Inget tempo i år, väljer att spara på krutet (läs stjärten).

Ok, lycka till då

Rumor says you’re going to the Vättern Round, is that right?

Well, that’s supposed to be so.

But is not a exercise contest that you said you should never drive?

Never said I should drive around either.

Are you going to tap bananas on the frame?

I have looked at a few different solutions and tested during the week, but it leads to a tape. Tested, among other things, to tie them with fishing lines in the helmet, but it did not work well.

Ok, a little serious, why have you chosen that upload for SM?

Seriously!? Have not you been before? As for the upload, there are not so many options, as the team has no competitions, since there are no other drivers in this country. So why not drive an elite class at Vättern next year, if people still go fast?

Last year you were still a bit of the huge crash you were with, how much better are you this year?

A little more race in the legs, and could work better. But the biggest difference is probably that I have teeth now, so I can eat. Heard that it’s a good idea to get energy if you want to ride a long way.

How far will it be enough?

We’ll see, probably I’ll be around.

Will it be both pace and line?

No pace this year, choose to save on the crutch (read the tail).

Ok, good luck then