Intervjuer inför mtbSM

Nöjd med din egen säsong hittills?

Absolut, jag är jättenöjd med säsongen så här långt. Cyklandet är inte det enda jag prioriterat i år utan studier och giftemål har fått ta mycket tid. Det är extra skönt att tävlandet har gått så bra att det nästan gått sig själv. Nu idag byter jag fokus från bröllop till tävlandet igen. Fram till idag har jag faktiskt inte ägnat SM mer än en flyktig tanke.

Vem tippar du har chans på mästartröjorna?

Jag tror på Emil Lindgren som mästare i år. Emil har visat gång på gång vilken kapacitet han besitter och det är bara en tidsfråga innan han tar mästartröjan i elitklassen. Det finns andra utmanare som också kan köra bra. XC är ju bara en tävling på en dag, så vad som helst kan hända. I U23 tror jag Jesper Dahlström kan få till det. I damklassen tror jag Engen tar hem det.

Kommer du köra alla lopp?

Jag kommer köra tempo och XC.

Vad tror du om banorna, passar dom dig?

Jag har faktiskt ingen aning om banorna kommer passa mig eller inte. Det får jag se när jag kommer upp till Rättvik och får provköra men jag har en känsla av att jag inte kommer missgynnas av banorna. Det är mest en fråga om inställning.

Vilket/vilka lopp kör du som uppladdning inför SM?

Jag kör Ränneslättsturen och Mörksuggejakten innan SM. Inte som uppladdning utan för att de tävlingarna går då. Den hårda fasen av träningen är redan gjord och fram till SM handlar det mest om att se till att ha pigga ben.

English Translation:

Mikael Flockhart, newly married.

 

Satisfied with your own season so far?

Absolutely, I’m very happy with the season so far. Cycling is not the only one I prioritized this year, but studies and marriage have taken a lot of time. It is extraordinary that the competition has gone so well that it has almost gone by itself. Now today I change my focus from wedding to the competition again. Until today, I have not actually devoted SM more than a volatile thought.

 

Who dare you have a chance at the championship trousers?

I believe in Emil Lindgren as champion this year. Emil has shown time and again what capacity he has and it’s only a matter of time before he takes the champion star in the elite class. There are other challengers who can also run well. XC is just one race in one day so anything can happen. In U23, I think Jesper Dahlström can get it. In the women’s class I think Engen takes it home.

Will you run all the races?

I’m going to run tempo and XC.

What do you think about the courses do they suit you?

I really do not know if the tracks will suit me or not. I can see that when I get to Rättvik and get a test drive but I feel that I will not be disadvantaged by the courses. It is mostly a matter of attitude.

Which race are you running for SM?

I drive the Runway and Mörksugge hunt before SM. Not like uploading, but because of the competitions then. The hard phase of the training has already been done, and until SM, it is best to make sure that you have big legs.