Intervju med Christofer Stevenson.

Hej Christofer!
Från att ha kört på kontinentalnivå till att köra för Motala i år, hur har det ändrat till upplägg och synsätt på ditt cyklande?

 

Jag gick in med inställningen att ha skoj på hoj i år, vilket jag har haft med det gänget jag varit ute med. Det har även gjort att jag suttit på cykeln en tredjedel av tiden jämfört med tidigare år och även börjat stanna för fika under träningspassen. Men min kärlek till sporten har inte svalnat.
Ett annat mål var att höja nivån på tävlandet här i Sverige, vilket är svårt att ha bevis för. Men ser man generellt tycker jag att det har varit fler intressanta lopp än på länge, den största bidragande orsaken till det är nog inte jag, utan att det inte har funnits något dominant lag. Helt plötsligt har fler vågat ta intiativ och inte avvaktat för att se vad ”det bästa laget” ska göra. Vi får se om den offensiva cykelåkningen håller i sig även nästa år jag hoppas på det!

Nöjd med årets resultat?

Ja, jag har haft skoj, även om det grämer mig att jag vaknade upp sjuk inför det enda lopp jag verkligen ville vinna, eftersom jag inte vunnit det innan. En bana som passar mig fint, men som det alltid varit stolpe ut på, tänker på Scandinavien race/Skandis.

Du åkte även några mtblopp, vilket var några år sedan, satt tekniken i eller?

Håller man sig till långloppen, som jag gjorde krävs inte så mycket teknik nu förtiden upptäckte jag, vilket passar mig bra. Även om man på de få tekniska partier som finns blir avhängd, men då får man ta hjälp av slätdraget för att komma ikapp senare.

 Fick du mersmak och blir det fler tävlingar 2015?

Ja, det var skoj och jag kommer köra de flesta lopp i Långlopps Cupen, om de inte krockar med viktiga tävlingar på landsvägen.

I dina yngre dagar åkte du mycket skidor och förra året blev du 191:a på Vasaloppet, blir det någon skidåkning denna vinter?

Jo, det blir en liten satsning mot Vasan, målet är att få en nummerlapp med namn på (150 första) och därifrån är det inte långt till ”Topp-100”. Så jag hoppas kunna nå upp till det inom två år.

Så det tränas mest på skidorna nu eller?

Nja, svårt när det är knapert med snö, även om det blir mer fokus mot det.

Nyss avgjordes ju banSM i din hemstad Falun, inget du som kört en del bana ville delta i?

Jag kände väl att jag kunde ställt upp, men då hade det varit som utfyllnad, vilket jag inte var så sugen på. Vi får se till nästa år, 4000 m skulle väl vara det som passar bäst i sådana fall.

Ok, då får vi hoppas att det kommer lite snö så du kan få ett lyckat Vasalopp till att börja med.

Ja det gör vi, det går rykten om att att det ska arrangeras VM i skidsport här i byn och de borde ju också vara intresserade av den varan.

English Translation:

 

Hi Christofer!
From driving at a continental level to driving for Motala this year, how has it changed your minds and views on your cycling?

 

 

I went in with the attitude of having fun at this year, which I’ve had with the gang I’ve been doing. It has also made me cycle on a third of the time compared with previous years and also started to stay for coffee during the training session. But my love for the sport has not cooled down.

Another goal was to raise the level of the competition here in Sweden, which is hard to prove. But, generally speaking, I think there have been more interesting races than in the long run, the biggest contributing factor to that is probably not me, without the fact that there has been no dominant act. Suddenly, more people have dared to take intiative and not awaited to see what “the best team” should do. We’ll see if the offensive bike racing lasts even next year I hope so!

 

Satisfied with the result for the year?

 

Yes, I’ve had fun, even though I was getting sick for the only reason I really wanted to win because I did not win it before. A track that fits me nicely, but as it always was, I think of Scandinavia’s race / Skandis.

 

You also went some mtblopp, which was a few years ago, put the technology in or?

 

Keeping track of the long run, as I did, does not require much technology nowadays I discovered, which suits me well. Even though the few technical parties that are available will be removed, then you can get help from the sledge to catch up later.

 

Did you get more food and will it be more competitions 2015?

 

Yes, it was fun and I will run most of the race in the Långlopp Cup if they do not crash with important competitions on the highway.

 

During your younger days, you went a lot of skiing and last year you became 19th at Vasaloppet, will there be skiing this winter?

 

Yes, there will be a small bet against Vasan, the goal is to get a number tag with the name (150 first) and from there it’s not far to “Top 100”. So I hope to reach it within two years.

 

 

So is it most exercised on the skis now or?

 

Well, it’s hard when snow is cluttered, even if there’s more focus on it.

 

Did you ever decide on a banSM in your hometown Falun, nobody who ran a lot of course wanted to participate?

 

I felt I could stand up, but then it would have been like filling, which I was not so crazy about. We are going to see next year, 4000m would be the one that fits best in such cases.

Ok, then we hope there will be some snow so you can get a good Vasalopp to start with.

 

Yes, we do, rumors are that the World Championships in skiing are here in the village and they should also be interested in that product.