Intervju inför helgens CX cupstart – Kajsa Snihs

Nu i helgen drar CX cupen igång, jag ställde några frågor till Falun´s småländskaste crosspeaker.

Hur kommer det sig att du började vara speaker?

Jag var sjuk en gång då Norberg arrangerade sin premiärtävling i CX-cupen och även då vi i Falu CK skulle arrangera crosstävling i Falun. Det var för 3 år sedan har jag för mig. Hur som helst så behövde de i Norberg en insatt co-speaker (eller vad man nu ska kalla det) och vi i Falun behövde en speaker och jag var tillgänglig.
Tydligen så höll jag så bra tempo och intressenivå att entusiasterna i Göteborg blev intresserade av att ha mig som speaker vid cupavslutningen och Sveriges första nationella mästerskap.

Du är bra på att munbajsa med andra ord.

Ingen vidare merit när du lägger upp det på det sättet, men ja det är jag. Började förstå det redan i Gymnasiet när jag skulle ha muntliga redovisningar då de gick mycket bättre än den del av förberedelse jag lade in.På Högskolan på Idrottstränarprogrammet blev det än tydligare. Om man säger som så, jag verkar ha en talang för att fylla ut ett samtal och beskriva i oändlighet… Om det nu är en fördel. Det blir i och för sig ofta bättre när jag får prata än när jag måste skriva. Jag får ut all info jag har lagrat.

Du kommer förmodligen vara speaker på de flesta om inte alla deltävlingarna, känns det tråkigt att inte delta själv?

Ja det blev klart för någon vecka sedan att Merida Northwave CX-cup erbjuder mig som speaker till alla arrangörer i cupen. Cupen står alltså för min kostnad och arrangörerna får välja om de tänker utnyttja den förmånen, vilka de flesta nu har klargjort att de gör.

CX i Kungsträdgården, årets cykelhändelse?

Ja, lite så faktiskt. Även om att Velodromen är rätt maffig i sig och som händelse så är nog CXen i Kungsan den största enskilda nya händelsen inom Svensk cykel. Det kommer att bli maffigt att se eller vara delaktig på den tävlingen. Vilket det blir vet jag inte än.

Vem/vilka tror du står som slutsegrare i cupen?

Jag tror att Jens Westergren vinner i år igen, Magnus Darvell kommer att utmana starkt och ta hem cupen om han åker på alla deltävlingar. Men troligtvis missar han nog några då han är ute på CX-Världscuperna och härjar. Mattias Nilsson kommer att vara en Darkdog i sammanhanget och får han bara ihop det blir han livsfarlig.
På damsidan måste jag säga att jag är väldigt osäker tills jag får se vilka som satsar. Dyker Kajsa Snihs upp så är hon som vanligt en stark utmanare beroende på hur hon har laddat upp innan. Damsidan har tyvärr varit lite oregelbunden över de senaste åren, men jag hoppas på en förstärkning i år. Annars så kör alltid Angelica Edvardsson stabilt och snabbt. Kanske kan hon lyfta sig ett steg till i år och utmana Kajsa, om hon ställer upp annars tar Angelica hem det.

Vem kommer ha den grymmaste hojen?

Jens Westergren kommer ha de grymmaste hojarna. Jag har sett en av hans två exakt likadana crossar. Kolfiber ram, gaffel, sadelstolpe och hjul. Rotorvevparti och Sram Red. Plus Dugaster på alla hjul, ja inklusive alla femtioelva reservhjul. Det är så det ser ut nu i alla fall, men när det gäller honom kan det ju alltid ändras.
Dock tror jag det är svårt för någon annan att komma i närheten. Team Kalas kör i och för sig med dubbla uppsättningar de med, men med Aluminium-ram som bas. Samt så har även de en hel drös med extrahjul och så kör de Tufo-tuber på alla sina. Och även att den är grym (jag kör en likadan) och snabb så är den lite tyngre och då blir det inte lika grymt.

Vem som vann och vem som hade grymmast hoj vet vi snart.

 

English Translation:

 

Now this weekend, the CX cup is running, I asked some questions about Falun’s småländskaste crosspeaker.

 

How are you starting to be a speaker?

I was sick once Norberg arranged his premiere competition in the CX cup and even when we in Falu CK were to arrange a crown competition in Falun. It was 3 years ago I have for me. However, in Norberg, they needed a co-speaker (or what to call it) and we in Falun needed a speaker and I was available.
Obviously, I held such a good pace and interest that the enthusiasts in Gothenburg became interested in having me as a speaker at the cup final and Sweden’s first national championship.

You are good at Munbajsa in other words.

No further merit when you put it up that way, but yes it’s me. Begun to understand it already in the Gymnasium when I would have oral accounts when they went much better than the part of preparation I put in. At the University of the Sport Trainer program it became even clearer. If you say so, I seem to have a talent to fill out a conversation and describe infinity. If that’s an advantage now. It will be often better when I speak than when I have to write. I get out all the info I have saved.

 

You will probably be the speaker at most if not all the tournaments, do you feel sad to not join yourself?

Yes it became clear a week ago that the Merida Northwave CX Cup offers me as a speaker to all the organizers in the cup. The cup is therefore at my expense and the organizers can choose if they intend to take advantage of the benefit, which most now have made it clear that they do.

 

CX in Kungsträdgården, this year’s cycling event?

Yes, a little bit so. Even though the Velodrome is quite powerful in itself and as an event, the CX in Kungsan is probably the largest single new event in Swedish cycling. It will be great to see or participate in that competition. Whatever happens, I do not know yet.

Who / who do you think is the winner of the cup?

I think Jens Westergren will win again this year, Magnus Darvell will challenge strongly and take the cup if he goes to all competitions. But probably he will miss some when he is out in the CX World Cup and rages. Mattias Nilsson will be a Darkdog in the context and just gets him together, he becomes deadly.
On the ladies side, I have to say that I am very uncertain until I see who bets. Dyker Kajsa Snihs up, she is usually a strong challenger depending on how she has uploaded before. The lady side has unfortunately been a bit irregular in recent years, but I hope for a boost this year. Otherwise, Angelica Edvardsson always runs steadily and quickly. Perhaps she can take one step to this year and challenge Kajsa, if she gets up or else Angelica will take it home.

Who will have the gritty hoo?

Jens Westergren will have the worst corners. I have seen one of his two exactly the same crossar. Carbon frame, fork, seat post and wheels. Rotor weave and Sram Red. Plus Dugaster on all wheels, yes including all fifty-two spare wheels. That’s what it looks like now, but it’s always possible for him to change.
However, I think it’s hard for someone else to come close. Team Kalas, in turn, runs double sets, but with aluminum frame as a base. And so they also have a whole lot of extra wheels and then they run the Tufo-tubes on all of them. And even that it’s cruel (I run a similar) and fast it’s a bit heavier and then it’s not going to be as awesome.

Whoever won and who was cruel we will soon know.