He´s done it again

Grattis till segern, kanske får byta ut ditt smeknamn från Fiffi till Kungen av Skanderna?

Tack 🙂 Nja ska det smeknamnet till så får jag nog ta och vinna ett par gånger till va? …och kanske helst i elit.

Blött, halt och kallt, passar det dig?

Nja, skitväder har jag inte så mycket problem med men jag var väldigt försiktig och rädd i alla kurvor, speciellt i nedförsbacken med kullersten och sväng samtidigt.

Berätta om loppet.

Som vanligt så söndrades klungan ganska så enkelt eftersom det sätts upp hög fart direkt i backen. Jag har också förstått efteråt att några kraschade bort sig inledningsvis. Efter två, tre varv så vet man vilka som kommer att vara med där framme och vilka som inte kommer att komma tillbaka. Daniel Rytz (CK Valhall), Nils Karlsson (CK Ceres) körde väldigt aktivt i början av loppet och det var säkert då som många fick vika ner sig. När det hade gått så där fem varv (av femton) så skapades det en grupp om åtta cyklister tror jag. Från den gruppen attackerade Nils och fick med sig mig och Gustav Dejert (Smack). Nils var verkligen het och manade på oss mycket och tog i mitt tycke nästan för mycket ansvar. Men med kanske fyra varv kvar så kom tre cyklister ikapp oss: Jonas Eriksson (Borlänge), Johan Eriksson (Nordic-Eco Vallentuna) och Daniel Rytz. Det kändes väldigt tydligt att vinnaren fanns bland oss sex och att ingen skulle kunna återansluta bakifrån så det gick lugnt och ryckigt om vartannat. Sista varvet gick väldigt lugnt in i backen och sen var det full fart utför. Jag gick in som trea i sista kurvan och ut på den ganska så långa målrakan. Nils fick en lucka från sin position i spets och gick fullt därifrån, Johan tittade mer bakåt än framåt från sin andra position och då bestämde jag mig för att ge allt trots att det var en lång spurt. Det är alltid vidrigt att spurta och känna att man nästan stumnar och hela tiden tro att snart är alla ikapp… men denna gången höll det. 🙂 Det bör också sägas att Gustav som kom trea var i backen TRE gånger och ändå kom på pallen, det är pannben det. Imponerande kört faktiskt.

Du slogs en viss känd bloggare, extra skönt?

Nja Rytz tog ju en fin andra plats. Han gjorde ett grymt lopp faktiskt inledningsvis var det han som gjorde mycket av grovjobbet. Att vi fick första och andra platsen i en grupp av sex i finalen ska vi vara mycket glada över.

Kommer du dra dig tillbaka nu eller blir det några fler race i år?

Ja ska försöka göra bra ifrån mig på Luma GP och Falkenloppet men sen är det stopp för mig. Jag ska bli pappa igen i början av juli så mycket mer än såhär blir det inte i år. Kanske lite Kompiscross framåt hösten om jag känner mig själv…

Önskar dig lycka till i fortsättningen
Tack! 🙂

English Translation:

Congratulations on the victory, may you replace your nickname from Fiffi to the King of Scanners?

Thank you 🙂 What’s the nickname for, and I’ll have to win a couple of times? … and maybe in elite.

Soft, cool and cold, does it suit you?

Well, skit weather I do not have much trouble with, but I was very careful and scared in all curves, especially in the downhill with the cobblestones and turn at the same time.

Tell us about the race.

As usual, the cliff was quite simple because it set high speed directly in the slope. I have also understood afterwards that some crashed away initially. After two, three turns, you know who will be there at the front and who will not come back. Daniel Rytz (CK Valhall), Nils Karlsson (CK Ceres) was very active at the start of the race and it was certain that many had to go downstairs. When there were five laps (fifteen), a group of eight cyclists was created. From that group, Nils attacked and brought me and Gustav Dejert (Smack). Nils was really hot and demanded a lot of us and in my opinion, took too much responsibility. But with maybe four laps, three cyclists came to catch us: Jonas Eriksson (Borlänge), Johan Eriksson (Nordic-Eco Vallentuna) and Daniel Rytz. It was very clear that the winner was among us six and that no one could re-connect from behind, so it went calm and jerky every second. The last yard went very quietly into the hill and then it was full speed running. I went in as three in the last curve and out on the rather long target rake. Nils got a gap from his position at the tip and went full of it, Johan looked backward than forward from his second position and then I decided to give it all even though it was a long spur. It’s always awful to ask and feel almost blurred and always believe that soon everyone is catching up … but this time it was. 🙂 It should also be said that Gustav who came three was in the back THREE times and still got on the podium, it’s pannben it. Impressive actually ran.

You beat a certain famous blogger, extra nice?

Nja Rytz took a nice second place. He did a terrific race, initially, it was he who did a lot of rough work. That we got first and second place in a group of six in the finals we will be very pleased with.

 

Will you go back now or will there be more races this year?

Yes, I’ll try to do well at Luma GP and Falkenloppet but then it’s a stop for me. I will be dad again in early July so much more than this will not be this year. Maybe a little kompiscross forward this fall if I feel myself …

 

Wishing you luck in the future
Thanks! 🙂