Sveriges Jacky Durand kör Vättern imorgon

Ryktet säger att du ska åka Vätternrundan, stämmer det?

Jo, det ska tydligen vara så.

Men är inte en motionstävling som du sagt att du aldrig ska köra?

Aldrig påstått att jag ska köra runt hela heller.

Kommer du tejpa bananer på ramen?

Jag har kollat på lite olika lösningar och testat under veckan, men det lutar åt att det blir tejp. Testade bland annat att knyta fast dem med fiskelina i hjälmen, men det fungerade inte så bra.

Ok, lite seriöst, varför har du valt den uppladdningen inför SM?

Seriöst!? Har du inte varit det innan? Vad det gäller uppladdningen så finns det inte så många alternativ, då laget inte har några tävlingar, sedan finns det inte finns några andra att köra i detta land. Så varför inte köra en elitklass på Vättern till nästa år, om folk ändå ska åka snabbt?

Förra året led du fortfarande lite av den enorma kraschen du var med om, hur mycket bättre är du i år?

Lite fler lopp i benen, samt kunnat träna bättre. Men största skillnaden är nog att jag har tänder nu, så jag kan äta. Hört att det är fördel att få i sig energi, om man ska cykla långt.

Hur långt kommer det räcka?

Det får vi se, förmodligen kommer jag runt.

Blir det både tempo och linje?

Inget tempo i år, väljer att spara på krutet (läs stjärten).

Ok, lycka till då

Rumor says you’re going to the Vättern Round, is that right?

Well, that’s supposed to be so.

But is not a exercise contest that you said you should never drive?

Never said I should drive around either.

Are you going to tap bananas on the frame?

I have looked at a few different solutions and tested during the week, but it leads to a tape. Tested, among other things, to tie them with fishing lines in the helmet, but it did not work well.

Ok, a little serious, why have you chosen that upload for SM?

Seriously!? Have not you been before? As for the upload, there are not so many options, as the team has no competitions, since there are no other drivers in this country. So why not drive an elite class at Vättern next year, if people still go fast?

Last year you were still a bit of the huge crash you were with, how much better are you this year?

A little more race in the legs, and could work better. But the biggest difference is probably that I have teeth now, so I can eat. Heard that it’s a good idea to get energy if you want to ride a long way.

How far will it be enough?

We’ll see, probably I’ll be around.

Will it be both pace and line?

No pace this year, choose to save on the crutch (read the tail).

Ok, good luck then

He´s done it again

Grattis till segern, kanske får byta ut ditt smeknamn från Fiffi till Kungen av Skanderna?

Tack 🙂 Nja ska det smeknamnet till så får jag nog ta och vinna ett par gånger till va? …och kanske helst i elit.

Blött, halt och kallt, passar det dig?

Nja, skitväder har jag inte så mycket problem med men jag var väldigt försiktig och rädd i alla kurvor, speciellt i nedförsbacken med kullersten och sväng samtidigt.

Berätta om loppet.

Som vanligt så söndrades klungan ganska så enkelt eftersom det sätts upp hög fart direkt i backen. Jag har också förstått efteråt att några kraschade bort sig inledningsvis. Efter två, tre varv så vet man vilka som kommer att vara med där framme och vilka som inte kommer att komma tillbaka. Daniel Rytz (CK Valhall), Nils Karlsson (CK Ceres) körde väldigt aktivt i början av loppet och det var säkert då som många fick vika ner sig. När det hade gått så där fem varv (av femton) så skapades det en grupp om åtta cyklister tror jag. Från den gruppen attackerade Nils och fick med sig mig och Gustav Dejert (Smack). Nils var verkligen het och manade på oss mycket och tog i mitt tycke nästan för mycket ansvar. Men med kanske fyra varv kvar så kom tre cyklister ikapp oss: Jonas Eriksson (Borlänge), Johan Eriksson (Nordic-Eco Vallentuna) och Daniel Rytz. Det kändes väldigt tydligt att vinnaren fanns bland oss sex och att ingen skulle kunna återansluta bakifrån så det gick lugnt och ryckigt om vartannat. Sista varvet gick väldigt lugnt in i backen och sen var det full fart utför. Jag gick in som trea i sista kurvan och ut på den ganska så långa målrakan. Nils fick en lucka från sin position i spets och gick fullt därifrån, Johan tittade mer bakåt än framåt från sin andra position och då bestämde jag mig för att ge allt trots att det var en lång spurt. Det är alltid vidrigt att spurta och känna att man nästan stumnar och hela tiden tro att snart är alla ikapp… men denna gången höll det. 🙂 Det bör också sägas att Gustav som kom trea var i backen TRE gånger och ändå kom på pallen, det är pannben det. Imponerande kört faktiskt.

Du slogs en viss känd bloggare, extra skönt?

Nja Rytz tog ju en fin andra plats. Han gjorde ett grymt lopp faktiskt inledningsvis var det han som gjorde mycket av grovjobbet. Att vi fick första och andra platsen i en grupp av sex i finalen ska vi vara mycket glada över.

Kommer du dra dig tillbaka nu eller blir det några fler race i år?

Ja ska försöka göra bra ifrån mig på Luma GP och Falkenloppet men sen är det stopp för mig. Jag ska bli pappa igen i början av juli så mycket mer än såhär blir det inte i år. Kanske lite Kompiscross framåt hösten om jag känner mig själv…

Önskar dig lycka till i fortsättningen
Tack! 🙂

English Translation:

Congratulations on the victory, may you replace your nickname from Fiffi to the King of Scanners?

Thank you 🙂 What’s the nickname for, and I’ll have to win a couple of times? … and maybe in elite.

Soft, cool and cold, does it suit you?

Well, skit weather I do not have much trouble with, but I was very careful and scared in all curves, especially in the downhill with the cobblestones and turn at the same time.

Tell us about the race.

As usual, the cliff was quite simple because it set high speed directly in the slope. I have also understood afterwards that some crashed away initially. After two, three turns, you know who will be there at the front and who will not come back. Daniel Rytz (CK Valhall), Nils Karlsson (CK Ceres) was very active at the start of the race and it was certain that many had to go downstairs. When there were five laps (fifteen), a group of eight cyclists was created. From that group, Nils attacked and brought me and Gustav Dejert (Smack). Nils was really hot and demanded a lot of us and in my opinion, took too much responsibility. But with maybe four laps, three cyclists came to catch us: Jonas Eriksson (Borlänge), Johan Eriksson (Nordic-Eco Vallentuna) and Daniel Rytz. It was very clear that the winner was among us six and that no one could re-connect from behind, so it went calm and jerky every second. The last yard went very quietly into the hill and then it was full speed running. I went in as three in the last curve and out on the rather long target rake. Nils got a gap from his position at the tip and went full of it, Johan looked backward than forward from his second position and then I decided to give it all even though it was a long spur. It’s always awful to ask and feel almost blurred and always believe that soon everyone is catching up … but this time it was. 🙂 It should also be said that Gustav who came three was in the back THREE times and still got on the podium, it’s pannben it. Impressive actually ran.

You beat a certain famous blogger, extra nice?

Nja Rytz took a nice second place. He did a terrific race, initially, it was he who did a lot of rough work. That we got first and second place in a group of six in the finals we will be very pleased with.

 

Will you go back now or will there be more races this year?

Yes, I’ll try to do well at Luma GP and Falkenloppet but then it’s a stop for me. I will be dad again in early July so much more than this will not be this year. Maybe a little kompiscross forward this fall if I feel myself …

 

Wishing you luck in the future
Thanks! 🙂

Intervju inför helgens CX cupstart – Kajsa Snihs

Nu i helgen drar CX cupen igång, jag ställde några frågor till Falun´s småländskaste crosspeaker.

Hur kommer det sig att du började vara speaker?

Jag var sjuk en gång då Norberg arrangerade sin premiärtävling i CX-cupen och även då vi i Falu CK skulle arrangera crosstävling i Falun. Det var för 3 år sedan har jag för mig. Hur som helst så behövde de i Norberg en insatt co-speaker (eller vad man nu ska kalla det) och vi i Falun behövde en speaker och jag var tillgänglig.
Tydligen så höll jag så bra tempo och intressenivå att entusiasterna i Göteborg blev intresserade av att ha mig som speaker vid cupavslutningen och Sveriges första nationella mästerskap.

Du är bra på att munbajsa med andra ord.

Ingen vidare merit när du lägger upp det på det sättet, men ja det är jag. Började förstå det redan i Gymnasiet när jag skulle ha muntliga redovisningar då de gick mycket bättre än den del av förberedelse jag lade in.På Högskolan på Idrottstränarprogrammet blev det än tydligare. Om man säger som så, jag verkar ha en talang för att fylla ut ett samtal och beskriva i oändlighet… Om det nu är en fördel. Det blir i och för sig ofta bättre när jag får prata än när jag måste skriva. Jag får ut all info jag har lagrat.

Du kommer förmodligen vara speaker på de flesta om inte alla deltävlingarna, känns det tråkigt att inte delta själv?

Ja det blev klart för någon vecka sedan att Merida Northwave CX-cup erbjuder mig som speaker till alla arrangörer i cupen. Cupen står alltså för min kostnad och arrangörerna får välja om de tänker utnyttja den förmånen, vilka de flesta nu har klargjort att de gör.

CX i Kungsträdgården, årets cykelhändelse?

Ja, lite så faktiskt. Även om att Velodromen är rätt maffig i sig och som händelse så är nog CXen i Kungsan den största enskilda nya händelsen inom Svensk cykel. Det kommer att bli maffigt att se eller vara delaktig på den tävlingen. Vilket det blir vet jag inte än.

Vem/vilka tror du står som slutsegrare i cupen?

Jag tror att Jens Westergren vinner i år igen, Magnus Darvell kommer att utmana starkt och ta hem cupen om han åker på alla deltävlingar. Men troligtvis missar han nog några då han är ute på CX-Världscuperna och härjar. Mattias Nilsson kommer att vara en Darkdog i sammanhanget och får han bara ihop det blir han livsfarlig.
På damsidan måste jag säga att jag är väldigt osäker tills jag får se vilka som satsar. Dyker Kajsa Snihs upp så är hon som vanligt en stark utmanare beroende på hur hon har laddat upp innan. Damsidan har tyvärr varit lite oregelbunden över de senaste åren, men jag hoppas på en förstärkning i år. Annars så kör alltid Angelica Edvardsson stabilt och snabbt. Kanske kan hon lyfta sig ett steg till i år och utmana Kajsa, om hon ställer upp annars tar Angelica hem det.

Vem kommer ha den grymmaste hojen?

Jens Westergren kommer ha de grymmaste hojarna. Jag har sett en av hans två exakt likadana crossar. Kolfiber ram, gaffel, sadelstolpe och hjul. Rotorvevparti och Sram Red. Plus Dugaster på alla hjul, ja inklusive alla femtioelva reservhjul. Det är så det ser ut nu i alla fall, men när det gäller honom kan det ju alltid ändras.
Dock tror jag det är svårt för någon annan att komma i närheten. Team Kalas kör i och för sig med dubbla uppsättningar de med, men med Aluminium-ram som bas. Samt så har även de en hel drös med extrahjul och så kör de Tufo-tuber på alla sina. Och även att den är grym (jag kör en likadan) och snabb så är den lite tyngre och då blir det inte lika grymt.

Vem som vann och vem som hade grymmast hoj vet vi snart.

 

English Translation:

 

Now this weekend, the CX cup is running, I asked some questions about Falun’s småländskaste crosspeaker.

 

How are you starting to be a speaker?

I was sick once Norberg arranged his premiere competition in the CX cup and even when we in Falu CK were to arrange a crown competition in Falun. It was 3 years ago I have for me. However, in Norberg, they needed a co-speaker (or what to call it) and we in Falun needed a speaker and I was available.
Obviously, I held such a good pace and interest that the enthusiasts in Gothenburg became interested in having me as a speaker at the cup final and Sweden’s first national championship.

You are good at Munbajsa in other words.

No further merit when you put it up that way, but yes it’s me. Begun to understand it already in the Gymnasium when I would have oral accounts when they went much better than the part of preparation I put in. At the University of the Sport Trainer program it became even clearer. If you say so, I seem to have a talent to fill out a conversation and describe infinity. If that’s an advantage now. It will be often better when I speak than when I have to write. I get out all the info I have saved.

 

You will probably be the speaker at most if not all the tournaments, do you feel sad to not join yourself?

Yes it became clear a week ago that the Merida Northwave CX Cup offers me as a speaker to all the organizers in the cup. The cup is therefore at my expense and the organizers can choose if they intend to take advantage of the benefit, which most now have made it clear that they do.

 

CX in Kungsträdgården, this year’s cycling event?

Yes, a little bit so. Even though the Velodrome is quite powerful in itself and as an event, the CX in Kungsan is probably the largest single new event in Swedish cycling. It will be great to see or participate in that competition. Whatever happens, I do not know yet.

Who / who do you think is the winner of the cup?

I think Jens Westergren will win again this year, Magnus Darvell will challenge strongly and take the cup if he goes to all competitions. But probably he will miss some when he is out in the CX World Cup and rages. Mattias Nilsson will be a Darkdog in the context and just gets him together, he becomes deadly.
On the ladies side, I have to say that I am very uncertain until I see who bets. Dyker Kajsa Snihs up, she is usually a strong challenger depending on how she has uploaded before. The lady side has unfortunately been a bit irregular in recent years, but I hope for a boost this year. Otherwise, Angelica Edvardsson always runs steadily and quickly. Perhaps she can take one step to this year and challenge Kajsa, if she gets up or else Angelica will take it home.

Who will have the gritty hoo?

Jens Westergren will have the worst corners. I have seen one of his two exactly the same crossar. Carbon frame, fork, seat post and wheels. Rotor weave and Sram Red. Plus Dugaster on all wheels, yes including all fifty-two spare wheels. That’s what it looks like now, but it’s always possible for him to change.
However, I think it’s hard for someone else to come close. Team Kalas, in turn, runs double sets, but with aluminum frame as a base. And so they also have a whole lot of extra wheels and then they run the Tufo-tubes on all of them. And even that it’s cruel (I run a similar) and fast it’s a bit heavier and then it’s not going to be as awesome.

Whoever won and who was cruel we will soon know.

Magnus Darvell vinnare av Cykelvasan

I helgen vann han återigen, denna gång mtbcyklingen´s räddning Cykelvasan.
Läs vad Magnus hade för upplägg kring loppet, härma det och vinn själv nästa år.

Vad åt och drack du under loppet?

Åt 3 st Enervitene Competition (liquid) och drack G Sport competition. Extra koffein i dessa. Båda från Enervit.

Hur mycket langning hade du?

Jag hade langning på 5 ställen.

Du valde att köra cross med flatbar, varför då?

Eftersom banan är såpass lättåkt att det är möjligt att åka på utan förlora alltför mycket i de stökigare partierna. Inte så mycket större risk för punktering heller eftersom det inte är så vassa stenar.

Hur fungerade det på de “tekniska” partierna?

Det är möjligt att köra nästan lika fort. Däremot kostar det mycket mer för mig att hålla den farten i dessa partier. Men denna kraft tjänas in på vägarna.

Vad hade du för utväxling?

44-34 fram och 28-11 bak. Använde dock aldrig lillskivan.

Hade du gjort några andra förändringar i upplägget på cykeln?

Lägre styre än normalt.

Hade du XX reglage?

Nej, körde med Shimanos 10 delade flatbarreglage.

Bilder från loppet kan ni se på Kalasbloggen

English Translation:

 

This weekend he won again, this time the mtbcyklingen’s rescue bike cycle.
Read what Magnus had for setup around the race, mimic it and win yourself next year.

What did you eat and drink during the race?

Åt 3 st Enervitene Competition (liquid) and drank G Sport competition. Extra caffeine in these. Both from Enervit.

How much elongation did you have?

I had elongation in 5 places.

You chose to drive cross with flatbar, why then?

Because the course is so easy that it is possible to go on without losing too much in the more bulky parties. Not much more risk of puncture either because it’s not so sharp stones.

How did it work on the “technical” parties?

It is possible to drive almost as fast. However, it costs a lot more for me to keep the speed in these parties. But this power is earned on the roads.

What did you have for exchange?

44-34 front and 28-11 back. Never use the slate.

Had you made any other changes in the layout of the bike?

Lower control than normal.

Did you have XX controls?

No, drove with Shimano’s 10 shared flatbar controller.

Pictures of the race can be seen on the Kalasbloggen team blog

Tom Wieselblad, uttagen till landslaget

Du har blivit uttagen till landslaget för att köra Nordiska mästerskapen, första landslagsuppdraget för dig?

Japp!

Hade du räknat med att bli uttagen?

Ja, det hade jag väl. Nu vet jag inte exakt hur många som tas ut till Nordiska för att representera blågult, men medaljörerna från SM känns logiska att ta ut. Vi gubbar tävlar inte så ofta.

Vilka andra är det som åker?

Vet inte faktiskt, men utöver de som tävlar i landslagsdräkterna kommer säkert en del att köra för sina enskilda klubbar också.

Kommer ni bo hela landslaget ihop?

Jag och min familj kommer att bo på Scandic i Hamar och misstänker att andra hittar dit också.

Vad har ni för backup med mekaniker mm?

Jag har min 3-årige son Noah med mig som är ungefär lika händig som jag är. Vi får se till att röra cykeln så lite som möjligt.

Du har kollat på bankartan, något för dig?

Jag slipper en 180-graders vändpunkt! Det är en bra början, för där brukar jag nästan alltid tappa någon sekund. Banans enda egentliga svårighet består av en stigning på cirka 100 höjdmeter fördelade på några kilometer efter halva sträckan. Så det är som vanligt viktigt att inte gå ut för hårt, utan att försöka hitta en bra rytm och ha krafter kvar till backen där man annars kan tappa viktig tid om man öppnat för snabbt.

Har du någon koll på dina nordiska konkurrenter?

Nej, ingen alls. Det ska bli roligt att se vilken klass startfältet håller.

Har du hunnit sätta någon målsättning?

Lite svårt just för att jag inte vet hur bra motståndet blir, men att sikta på medalj fungerade ju på SM, så jag gör det nu också.

Hur ser upplägget ut träningsmässigt inför NM?

Det är omöjligt att bibehålla formtoppen från SM i sex veckor framåt med min träningsbakgrund, eller över huvud taget för den delen, men jag tränar på med sweet spot och tröskel just nu och skruvar upp intensiteten de sista två veckorna. Sen får jag bara hoppas att det räcker. Och att jag förblir frisk.

Kommer du trimma Teschen något innan?

Nej, den är snabb nog i sitt nuvarande skick. Klart det vore kul med Di2 och effektmätare på cykeln, men jag får förlita mig på känslan i stället.

Till sist önskar jag dig lycka till och hoppas du får ytterligare en guldmedalj i år.

Tack så mycket för det!

 

English Translation:

You have been awarded the national team to drive the Nordic Championships, the first national team assignment for you?

Yep!

Did you expect to be taken out?

Yes, I did. Now I do not know exactly how many are taken to Nordiska to represent blue-yellow, but the mediators from SM feel logical to take out. We guys do not compete so often.

Who else is going?

Do not really know, but in addition to those who compete in the national costumes, there will certainly be a lot to run for their individual clubs as well.

Will you live the whole national team together?

Me and my family will stay at Scandic in Hamar and suspect that others will find it as well.

What do you have for backup with mechanics etc.?

I have my 3 year old son Noah with me, which is about as handsome as I am. We must make sure that the bike is as small as possible.

You have looked at the bank card, something for you?

I do not have a 180-degree turning point! It’s a good start, because for that I usually almost lose a second. The only real difficulty of the course consists of an increase of about 100 meters, distributed a few kilometers after halfway. So it’s usually important not to go too hard without trying to find a good rhythm and having the strength left to the back where you can lose important time if you opened too fast.

Do you have a look at your Nordic competitors?

No, nobody at all. It will be fun to see what class the starting field holds.

Have you ever set any goals?

A little hard just because I do not know how good the resistance will be, but aiming for medal worked on SM, so I do it now too.

What does the layout look like in NM?

It is impossible to maintain the shape peak from SM for six weeks in advance with my training background, or mostly for that part, but I’m practicing with sweet spot and threshold right now and screwing up the intensity of the last two weeks. Then I just hope that’s enough. And that I stay healthy.

Will you trim Teschen something before?

No, it’s fast enough in its current state. Obviously, it would be fun with Di2 and power meters on the bike, but I can rely on the feeling instead.

Sponsor Tom with some new gadgets for NM.

 

Lastly, I wish you good luck and hope you will receive another gold medal this year.

Thank you so much for that!

Intervjuer inför mtbSM

Nöjd med din egen säsong hittills?Helt ok hittills tycker jag. Lite för få bra resultat men jag har känt att de riktigt bra benen har varit monterade några gånger. 51:a på den hårda världscupen i Offenburg är jag riktigt nöjd med i alla fall.

Vem tippar du har chans på mästartröjorna?

Ska jag hårddra det så tror jag att elittröjan går till mig, Emil eller Wengelin (trots att han är U23). Sen finns det såklart många fler som kan blanda sig i. Jag hade inte direkt tippat Palmberg förra året men han vann ganska komfortabelt ändå.

Kommer du köra alla lopp?

Jag kör Tempo och XC.

Vad tror du om banorna, passar dom dig?

Både ja och nej. Jag brukar göra bäst ifrån mig på tuffare banor med en del stigningar. Dock är banorna i Rättvik tillräckligt utslagsgivande med 3000 kurvor per varv, rötter och sand. Att jag och Mattias Nilsson är de som kört mest cykelcross av oss på startlinjen är en stor fördel när alla dessa kurvor och igångdrag ska utföras.

Vilket/vilka lopp kör du som uppladdning inför SM?

Ränneslättsturen, Mörksuggejakten och några hemliga träningstävlingar.

English Translation:

Satisfied with your own season so far?

Totally ok so far I think. A little too few good results but I have known that the really good legs have been mounted a few times. 51st in the hard world cup in Offenburg I’m really happy with anyway.

Who dare you have a chance at the championship trousers?

Should I harden it, I think the elite shirt goes to me, Emil or Wengelin (even though he is U23). Then there are of course many more who can mix in. I had not tipped Palmberg last year but he won quite comfortably anyway.

Will you run all the races?

I run Tempo and XC.

What do you think about the courses do they suit you?

Both yes and no. I usually do the best of me on tougher courses with some increases. However, the courses in Rättvik are sufficiently decisive with 3000 curves per turn, roots and sand. That I and Mattias Nilsson are the ones who run the most cycling cross of us on the starting line is a big advantage when all these curves and startups are performed.

Which race are you running for SM?

Ränneslättsturen, Mörksuggejakt and some secret training competitions.

Intervjuer inför mtbSM

Nöjd med din egen säsong hittills?

Absolut, jag är jättenöjd med säsongen så här långt. Cyklandet är inte det enda jag prioriterat i år utan studier och giftemål har fått ta mycket tid. Det är extra skönt att tävlandet har gått så bra att det nästan gått sig själv. Nu idag byter jag fokus från bröllop till tävlandet igen. Fram till idag har jag faktiskt inte ägnat SM mer än en flyktig tanke.

Vem tippar du har chans på mästartröjorna?

Jag tror på Emil Lindgren som mästare i år. Emil har visat gång på gång vilken kapacitet han besitter och det är bara en tidsfråga innan han tar mästartröjan i elitklassen. Det finns andra utmanare som också kan köra bra. XC är ju bara en tävling på en dag, så vad som helst kan hända. I U23 tror jag Jesper Dahlström kan få till det. I damklassen tror jag Engen tar hem det.

Kommer du köra alla lopp?

Jag kommer köra tempo och XC.

Vad tror du om banorna, passar dom dig?

Jag har faktiskt ingen aning om banorna kommer passa mig eller inte. Det får jag se när jag kommer upp till Rättvik och får provköra men jag har en känsla av att jag inte kommer missgynnas av banorna. Det är mest en fråga om inställning.

Vilket/vilka lopp kör du som uppladdning inför SM?

Jag kör Ränneslättsturen och Mörksuggejakten innan SM. Inte som uppladdning utan för att de tävlingarna går då. Den hårda fasen av träningen är redan gjord och fram till SM handlar det mest om att se till att ha pigga ben.

English Translation:

Mikael Flockhart, newly married.

 

Satisfied with your own season so far?

Absolutely, I’m very happy with the season so far. Cycling is not the only one I prioritized this year, but studies and marriage have taken a lot of time. It is extraordinary that the competition has gone so well that it has almost gone by itself. Now today I change my focus from wedding to the competition again. Until today, I have not actually devoted SM more than a volatile thought.

 

Who dare you have a chance at the championship trousers?

I believe in Emil Lindgren as champion this year. Emil has shown time and again what capacity he has and it’s only a matter of time before he takes the champion star in the elite class. There are other challengers who can also run well. XC is just one race in one day so anything can happen. In U23, I think Jesper Dahlström can get it. In the women’s class I think Engen takes it home.

Will you run all the races?

I’m going to run tempo and XC.

What do you think about the courses do they suit you?

I really do not know if the tracks will suit me or not. I can see that when I get to Rättvik and get a test drive but I feel that I will not be disadvantaged by the courses. It is mostly a matter of attitude.

Which race are you running for SM?

I drive the Runway and Mörksugge hunt before SM. Not like uploading, but because of the competitions then. The hard phase of the training has already been done, and until SM, it is best to make sure that you have big legs.

Intervjuer inför mtbSM – Lars Bleckur, Cykloteket Racing Team

Nöjd med din egen säsong hittills?

Säsongen har varit ganska tung inledningsvis.

Vem tippar du har chans på mästartröjorna?

Jag tippar Emil Lindgren och Magnus Darvell som stora favoriter till segern.

Kommer du köra alla lopp?

Ja, det kommer jag.

Vad tror du om banorna, passar dom dig?

Det tror jag. Mycket kurvor och korta backar. En både teknisk och fysisk bana.

Vilket/vilka lopp kör du som uppladdning inför SM?

Närmast väntar Mörksuggejakten.

English Translation:

 

Satisfied with your own season so far?

The season has been quite heavy initially.

Who dare you have a chance at the championship trousers?

I tip Emil Lindgren and Magnus Darvell as great favorites to victory.

Will you run all the races?

Yes, I’m  plan to.

What do you think about the courses do they suit you?

I think so. Very curves and short slopes. A technical and physical pathway.

Which race are you running for SM?

Almost awaits the Mörksugge hunt.